Skip Navigation Links
Kezdőlap

Az Aggteleki Általános Iskola testvériskolai együttműködése

Az Aggteleki Általános Iskola testvériskolai együttműködése

 

Az EFOP-3.1.8-17 azonosítószámú EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT – ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMelnevezésű Európai Uniós projekt keretében 14 999 130 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Kazincbarcikai Tankerületi Központ.

A pályázati forrás az Aggteleki Általános Iskola intézményegységben megvalósításra kerülő „Az Aggteleki Általános Iskola testvériskolai együttműködése” című pályázat során kerül felhasználásra.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország legtöbb településsel rendelkező megyéje. A megye területének nagy része hegy- és dombvidék, ahol elsősorban a sok szétszórt kistelepülés létrejöttének kedveztek a körülmények. 1980-tól folyamatosan csökken a megye lakónépessége. Nagy az elvándorlás, évről-évre kevesebb gyermek születik. A megye területén élő népesség demográfiai jellemzői alapján igen nagy valószínűséggel a népesség további csökkenésére lehet számítani. A korösszetétel hosszú évek óta kedvezőtlenül alakul, csökken a fiatalok száma, és viszonylag magas az időseké. A demográfiai hullám alaposan próbára tette, teszi a megye iskolahálózatát. A gondok nagy részét az elnéptelenedő kisközségek iskolái jelentik. Gondot okoz még a kistelepüléseken a szakképzett pedagógusok hiánya.

A tanulók szüleinek iskolai végzettségét tekintve vegyes képet mutat. Egy részükre az általános iskolai, illetve szakmunkás végzettség a jellemző. Legtöbbjük középiskolai végzettséggel rendelkezik. Főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel rendelkező szülők szívesen választják a környék településeiről is iskolánkat. Az iskola a programja szervezésében nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a szülői háttér nagyon eltérő anyagi és igényszinttel bír. Egyszerre kell megfelelni a versenyképes tudást elváróknak, s a minimális igénnyel rendelkezőknek is. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződőssé, és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.

 

A pályázat mindennapi feladataink ellátást könnyíti meg és segíti, hogy a kedvezőbb helyzetben lévő testvériskolákkal szoros kapcsolatot ápolva, azok jó gyakorlatát átvegye és saját működésébe beillesztve kamatoztassa.

 

A pályázat a két eltérő társadalmi státuszú csoport közti interakció lehetőségét teremti meg, erősíti az egymás iránti felelősségvállalását. A pályázat a tanulók kompetenciafejlesztéséhez is hozzájárul. Minden programban résztvevő tanuló számára lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra, mely lehetővé teszi a továbbtanuláshoz is nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. A tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, illetve a délutáni foglalkozások segítségével komplex módon bővülhet a tanulók ismeretanyaga számos tudományterületen. Ezen kívül a program olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a nehéz szociális körülmények között élő tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. A program segítségével az egymás iránti szolidaritás erősödhet.

 

A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai legalább hatszor találkoznak a projekt során. A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása kötelező, amelyek lehetővé teszik a fenti tématerületeken történő közös munkát, például interaktív módszerekkel.

 

 

Pályázó neve

KAZINCBARCIKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Projekt címe

Az Aggteleki Általános Iskola testvériskolai együttműködése

Szerződés száma

EFOP-3.1.8-17-2017-00092

   

Támogatás összege (Ft)

14 999 130

Támogatás mértéke (%)

100

A projekt megvalósításának kezdete

2018.03.01.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése

2020.02.29.

 

 

További információk a projektről:

http://aggtelek.testveriskola318.hu/

2019-09-10 08:40